REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.OBIEG.PL

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.obieg.pl (dalej: Serwis) prowadzony jest przez CSW Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie (00–467), ul. Jazdów 2, REGON 000986159, NIP 5260251285, zwany dalej Usługodawcą lub CSW Zamek Ujazdowski.
 2. Dane kontaktowe CSW Zamek Ujazdowski:
   1. adres pocztowy: CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa,
   2. numer telefonu: tel.: +48 22 628 12 71 wew. 135,
   3. e-mail: info@u-jazdowski.pl.
 3. Regulamin określa między innymi rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez CSW Zamek Ujazdowski w ramach Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest CSW Zamek Ujazdowski. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

 

§ 2. [Definicje]

www.obieg.pl/Serwis – prowadzony przez CSW Zamek Ujazdowski serwis internetowy dostępny dla Użytkowników pod adresem https://www.obieg.pl;

Newsletter - odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez CSW Zamek Ujazdowski polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika cyklicznych informacji handlowych;

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i zainteresowana skorzystaniem z usług oferowanych w Serwisie, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania – Konsument;

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez CSW Zamek Ujazdowski w ramach Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Publikacje – wszelkie treści, w tym opracowania tekstowe, graficzne, audiowizualne udostępniane przez CSW Zamek Ujazdowski w Serwisie;

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

 

§ 3. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez CSW Zamek Ujazdowski w ramach Serwisu. 
 2. Serwis jest międzynarodowym kwartalnikiem internetowym, wydawanym przez CSW Zamek Ujazdowski.
 3. CSW Zamek Ujazdowski nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przez zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
   1. urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. - zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
   2. aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego,
 5. CSW Zamek Ujazdowski informuje, że Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

 

§ 4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter]

 1. W ramach Serwisu dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
   1. dostępu do Publikacji na warunkach wskazanych poniżej
   2. formularz kontaktowy,
   3. Newsletter.
 2. Korzystając z formularza kontaktowego lub w innych miejscach Serwisu tam gdzie udostępniona została taka możliwość, Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie Newslettera od CSW Zamek Ujazdowski na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 3. W celu aktywowania zapisu na Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail przesłanej przez CSW Zamek Ujazdowski na podany przez Użytkownika adres e-mail w celu potwierdzenia zapisu oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisywania się do Newslettera. W przypadku gdy Użytkownik nie potwierdzi zapisu do Newslettera w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez CSW Zamek Ujazdowski maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do Newslettera, dane podane przez Użytkownika w celu zapisania się do Newslettera zostaną usunięte, a link potwierdzający zapis do Newslettra będzie nieaktywny. Umowa dotycząca wysyłki Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony, po potwierdzeniu przez Użytkownika zapisu na Newsletter. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć w każdej chwili, bez podania przyczyny, przesyłając do nas informację np. e-mail na adres: iod@u-jazdowski.pl lub klikając w link rezygnacji z Newslettera umieszczony w jego treści. Korzystanie z  Newslettera jest nieodpłatne.

§ 5. [Publikacje i inne materiały]

 1. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do umieszczonych w Serwisie Publikacji.
 2. Celem Publikacji oferowanych Użytkownikom w ramach Serwisu jest przyjrzenie się się ważnym zagadnieniom kulturowym, które wpływają na obraz sztuki współczesnej. Nadrzędną misją Publikacji jest tworzenie bezkompromisowej, nieograniczanej dogmatami politycznej poprawności przestrzeni, dla pogłębionej refleksji o sztuce i kulturze, prowadzonej przez autorów z Polski i innych krajów. W Serwisie znajdują także odzwierciedlenie projekty organizowane w CSW Zamek Ujazdowski.
 3. CSW Zamek Ujazdowski jest wspólnie z autorami właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich Publikacji zamieszczanych w ramach Serwisu. Prace te są chronione przez, między innymi, prawo autorskie i umowy na całym świecie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa.
 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, demontować, dekompilować, odtwarzać, pobierać, transmitować, udostępniać publicznie lub w inny sposób korzystać z  Publikacji zamieszczonych w Serwisie w żaden sposób za wyjątkiem osobistego użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik zgadza się również nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prac pochodnych na bazie którejkolwiek z treści Serwisu z wyjątkiem własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości Serwisu; wymaga uprzedniej pisemnej zgody CSW Zamek Ujazdowski.
 5. Zastrzeżone znaki towarowe i nazwy należą do podmiotów uprawnionych, a ich wymienienie służy jedynie ich identyfikacji lub identyfikacji świadczonych przez dane podmioty usług.
 6. CSW Zamek Ujazdowski w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania którejkolwiek z Publikacji  dostępnej w ramach Serwisu, przez Użytkownika niezgodnie z niniejszymi warunkami lub obowiązującym prawem lub za skutki związane z koniecznością zaprzestania korzystania z takich Publikacji w wyniku takiego naruszenia.

 

§ 6. [Prawa autorskie]

 1. Serwis jak i cała jego zawartość, w tym prawa do logo jak i nazwy Serwisu,  wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych CSW Zamek Ujazdowski oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują CSW Zamek Ujazdowski i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z CSW Zamek Ujazdowski, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług. Prawa autorskie realizowane w inny sposób są specjalnie zaznaczone. Przedruki lub reprodukcje wszelkiego rodzaju są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody CWZ Zamek Ujazdowski lub autora.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych w ramach Serwisu oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy Serwisu a także CSW Zamek Ujazdowski poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

 

§ 7. [Niedozwolone korzystanie z Serwisu]

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z Serwisu uznaje się między innymi:
 1. naruszenie autorskich praw majątkowych CSW Zamek Ujazdowski lub podmiotów uprawnionych z tych praw, w tym naruszenie zakresu praw udzielonych praw do Publikacji;
 2. naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem Serwisu;
 3. nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element Serwisu, w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 1. W sytuacji odnotowania przez CSW Zamek Ujazdowski korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek usług świadczonych przez CSW Zamek Ujazdowski w ramach Serwisu wbrew postanowieniom Regulaminu, CSW Zamek Ujazdowski jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez CSW Zamek Ujazdowski usług, w tym do usunięcia danego komentarza Użytkownika z Serwisu w przypadku gdy jakiekolwiek wpisy Użytkownika zawierają zwroty powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub mogące naruszać jakiekolwiek dobra osób trzecich, naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym utwory, do których publikacji Użytkownik nie posiada uprawnienia, m.in. ze strony podmiotów posiadających takie prawa, jak i tekstów o charakterze promocji własnych produktów lub usług.
 2. CSW Zamek Ujazdowski jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez CSW Zamek Ujazdowski usług  bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie CSW Zamek Ujazdowski lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  1. podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  2. korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  3. rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec CSW Zamek Ujazdowski jak i osób trzecich.

 

§ 8. [Odpowiedzialność]

 1. CSW Zamek Ujazdowski dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do zasobów Serwisu, CSW Zamek Ujazdowski poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. CSW Zamek Ujazdowski nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na Platformie powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od CSW Zamek Ujazdowski, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. CSW Zamek Ujazdowski nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez CSW Zamek Ujazdowski w ramach Serwisu.
 4. CSW Zamek Ujazdowski dołożyła wszelkich starań żeby skontaktować się z wszystkimi właścicielami praw autorskich do tekstów, linków i materiałów wizualnych publikowanych w Serwisie. Jeśli znaleźliście Państwo materiały, do których prawo autorskie nie zostało właściwie dookreślone, prosimy o kontakt z redakcją i potwierdzenie swoich praw autorskich. Zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby właściwie uwzględnić Państwa prawo autorskie.

 

§ 9. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach Serwisu, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym CSW Zamek Ujazdowski np. drogą mailową na adres CSW Zamek Ujazdowski wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez CSW Zamek Ujazdowski w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu będą rozpatrywane w terminie możliwie jak najszybszym, maksymalnie do 30 dni od daty ich otrzymania przez CSW Zamek Ujazdowski np. na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez CSW Zamek Ujazdowski działaniach celem zamknięcia zgłoszenia, za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego przez Użytkownika, a w przypadku braku takiego wskazania – w ten sam sposób w jaki reklamacja została zgłoszona.

 

§ 10. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. CSW Zamek Ujazdowski jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w Serwisie, wprowadzenia nowych usług w ramach Serwisu, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej Serwisu. CSW Zamek Ujazdowski będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym CSW Zamek Ujazdowski drogą mailową e-mail na adres: iod@u-jazdowski.pl, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o dostęp do Serwisu i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia Platformy, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

 

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z usług Serwisu lub ze stosowaniem Regulaminu, w przypadku gdy Strony są przedsiębiorcami, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby CSW Zamek Ujazdowski.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:
 3. Skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat tejże procedury znajduje się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
 4. Uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;
 5. Wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 7. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.