Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ogłasza konkurs na recenzję wydarzenia artystycznego promowanego w ramach przeglądu wystaw i wydarzeń odbywających się w polskich miastach - Obieg po Sztuce Współczesnej, publikowanego w magazynie Obieg.

Uwaga: Przedłużamy okres nadsyłania prac konkursowych do 30 listopada 2022!

Jeśli lubisz dzielić się swoją opinią z innymi, a sztuka budzi w Tobie silną potrzebę ekspresji swoich uczuć, albo wręcz przeciwnie na sztukę patrzysz spokojnym okiem akademickiego krytyka obdarzonego zmysłem normatywnego porządkowania treści i idei, to ten konkurs jest dla Ciebie.

Zapraszamy do gry w krytykę i napisania oryginalnej recenzji na pierwszy konkurs w ramach przeglądu wydarzeń artystycznych i kulturalnych Obieg po Sztuce Współczesnej, wydawanego w magazynie Obieg.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym napisaniu recenzji z jednego, wybranego przez uczestnika wydarzenia, promowanego w ramach październikowej edycji Obiegu po Sztuce Współczesnej i przesłanie tekstu recenzji na adres mailowy redakcji w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku. Pamiętając, że recenzja jest z jednej strony logicznie umotywowaną krytyką danego wydarzenia, a z drugiej tekstologiczną ekspresją myśli i emocji samego autora, która może być błyskotliwa i humorystyczna, ale również ironiczna i prześmiewcza, refleksyjna i filozoficzna, polemiczna i złośliwa, zwięzła lub opisowa, przy ocenie tekstów będziemy zwracać uwagę na zasadność argumentacji krytycznej oraz umiejętności stylistyczne autora.

Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 1000 zł brutto oraz publikacja tekstu w internetowej rubryce Teksty magazynu Obieg.

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 5 października do 30 listopada włącznie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2022 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej!

W ramach wszelkich pytań, uwag i wątpliwości, prosimy o nadsyłanie wiadomości na adres mailowy redakcji - obieg@u-jazdowski.pl


Regulamin konkursu Obieg po Sztuce - konkurs na recenzję

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jazdów 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, NIP: 526-025-12-85, reprezentowanym przez: Piotra Bernatowicza – Dyrektora
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie drogą mailową na adres obieg@u-jazdowski.pl, zawierającego:
  1. Pracę konkursową napisaną w języku polskim
  2. Dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, afiliacja)
  3. Dane kontaktowe Uczestnika (adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu)

Konkurs trwa od 5 października 2022 do 30 listopada 2022 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 30 grudnia 2022 roku za pośrednictwem strony www.obieg.pl oraz na fanpage’u magazynu Obieg na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/obieg.sztuki) i Instagram (www.instagram.com/_obieg_/).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

§3. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym napisaniu recenzji z jednego, wybranego przez uczestnika wydarzenia, promowanego w ramach październikowej edycji Obiegu po Sztuce Współczesnej (opublikowany jako Obieg po Sztuce Współczesnej #6 w zakładce OPSW magazynu Obieg, pod adresem: https://obieg.pl/opsw) i przesłanie tekstu recenzji w edytowalnym formacie (np. DOC, DOCX, ODT) na adres mailowy redakcji magazynu Obieg (obieg@u-jazdowski.pl) z dopiskiem Obieg po sztuce - konkurs na recenzję, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku.

Prace konkursowe będą przyjmowane jedynie w języku polskim.

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

Tekst recenzji należy sformatować zgodnie z wytycznymi – czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5. Objętość tekstu nie powinna być krótsza niż 2 strony obliczeniowe i dłuższa niż 6 stron obliczeniowych. Zgodnie z przelicznikiem (1 strona obliczeniowa = 1800 znaków), tekst recenzji powinien zawierać się w limicie 3600 – 10800 znaków ze spacjami włącznie.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Najciekawsza i najlepiej napisana praca konkursowa zostanie wybrana przez Kolegium Redaktorskie magazynu Obieg (w skład którego wchodzą: redaktor naczelny Piotr Bernatowicz, redaktor prowadzący Jan Tarnas, sekretarz redakcji Anna Kwoka oraz członkowie redakcji: Beata Łupińska-Rytel, Agnieszka Kołek i Marcel Skierski) poprzez głosowanie, po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na adres mailowy podany przy zgłoszeniu tekstu.

Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania zwycięzcy konkursu.

§4. Nagroda

Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 1000 zł brutto oraz publikacja tekstu w internetowej rubryce Teksty magazynu Obieg.

Nagrodę zostanie przekazana w oparciu o zawartą ze zwycięzcą umowę licencji na tekst (wyłącznej licencji do Utworu z prawem do udzielania dalszych licencji), poprzez przelew na wskazane przez zwycięzcę konto bankowe.

Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 roku, po tym czasie Nagroda przepada.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię, nazwisko) na swojej stronie internetowej oraz na stronach magazynu Obieg w mediach społecznościowych – Facebook (www.facebook.com/obieg.sztuki) i Instagram (www.instagram.com/_obieg_/).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5. Oświadczenia

Zgłoszenie Dzieła do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, że:

 1. posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Dzieła, Dzieło nie narusza praw osób trzecich oraz że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Autor zrekompensuje Organizatorom koszty w związku z tym poniesione, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu,
 2. wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie Dzieła i wizerunku Dzieła i udziela Organizatorom licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych prac / projektów oraz opisów, nagrań, a także i ich fragmentów oraz wizerunku na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie ograniczonym do działań Organizatorów związanych z promowaniem konkursu, informowaniem o konkursie, prezentacją prac konkursowych osobno lub wszystkich łącznie, wykorzystywaniem w publikacjach związanych z konkursem, celach sprawozdawczych wynikających z przepisów, z wyłączeniem jakichkolwiek działań o charakterze komercyjnym

- w tym w szczególności na:

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy wizerunku Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania wizerunku Dzieła do pamięci komputera;

• w zakresie obrotu wizerunkiem Dzieła albo egzemplarzami– wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania Dzieła w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania a także publicznego udostępniania Dzieła, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

• wprowadzania do sieci Internet, w tym rozpowszechniania w mediach społecznościowych;

• umieszczania i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatorów oraz jednostek z nim powiązanych,

3) zezwala Organizatorom na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Dzieła, a w szczególności jego adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) Dzieła w innych utworach,

4) posiada zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób - jeżeli Dzieło zawiera wizerunek osób trzecich,

5) zamieszczenie Dzieła w Internecie i materiałach Organizatorów nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

§6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: obieg@u-jazdowski.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Obieg po sztuce - konkurs na recenzję.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§7. Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jazdów 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, NIP: 526-025-12-85, reprezentowanym przez: Piotra Bernatowicza – Dyrektora. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Sztuki Współczesnej, pod adresem e-mail: iod@u-jazdowski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§8. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Pozostało 80% tekstu